National Branch

  • Seoul
  • Busan
  • Incheon

Headquarter of WINNERS TRANS CO.,LTD

  • Seung-Seok BLDG 4,5F 645, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Zip 06105)
  • TEL. 02-540-6091 / FAX. 02-540-6094

Busan Branch

  • 13, Gaya-daero 756beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Korea
  • TEL. 051-464-4559 / FAX. 051-464-4285

Incheon Airport Branch

  • C/202 Cargo Terminal, 2191-5, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon
  • TEL. 02-742-9531 / FAX.02-742-9534